Moni nuorten olympiavalmentaja jää täysin vaille perehdytystä

Moni nuorten olympiavalmentaja jää täysin vaille perehdytystä

29.01.2024 | Työelämä

Artikkelikuva

HUMAK Ammattikorkeakoulun opiskelijat Sera Kaukola ja Maria Miikkola tutkivat opinnäytetyössään Nuorten Olympiavalmentajien työhön perehdytystä. Tutkimus paljasti, että monissa perehdytyksen osa-alueissa on paljon kehittämisen varaa. Huolestuttavimpana tutkijat pitivät kuitenkin sitä, että moni valmentaja jäi täysin vaille perehdytystä.

Keväällä 2023 tehdyn kyselytutkimuksen avulla selvitettiin, millaista perehdytystä Nuorten Olympiavalmentajille annettiin ja huomioitiinko perehdytyksessä valmennustyön erityispiirteitä ja urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman osa-alueita. Tutkimukseen osallistui 46 Nuorten Olympiavalmentajaa, joista 21 kertoi jääneensä täysin ilman perehdytystä. Moni oli joutunut itse opettelemaan, hakemaan tietoa ja kyselemään apua tai perehtymään työn sisältöön oma-aloitteisesti. Tämä on huolestuttavan korkea luku siihen nähden, että perehdytys on työturvallisuuslain nojalla kaikkien työntekijöiden oikeus riippumatta työsuhteen laadusta.

Kysely nosti esiin myös puutteet ohjeistuksessa tai linjauksessa työajan laskentaperusteista sekä sijaisjärjestelyistä. Nämä voivat olla yhtenä selittävänä tekijänä sille, että työstä palautuminen sekä valmennustyön ja siviilielämän yhteensovittaminen koetaan valmentajien keskuudessa haastavaksi. Valmennustyön erityispiirteet, työlle tyypilliset psykososiaaliset kuormitustekijät sekä toiminta haitallisen työkuormituksen tilanteessa tulisikin käydä huolellisemmin läpi jo Nuorten Olympiavalmentajien perehdytysvaiheessa.

Selkeäksi kehitystä vaativaksi perehdytyksen osa-alueeksi nousi kyselyn mukaan myös vastuullisuusteema. Liittojen Reilun kilpailun ohjelmat oli perehdytetty Nuorten Olympiavalmentajille tyydyttävästi, mutta muissa vastuullisuusteemoissa oli vielä kehittämisen varaa. Lajiliittojen ja urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuustyö on selkeästi vielä kesken ja teemoja tulee jalkauttaa vielä määrätietoisemmin ja laajemmin urheilutoimijoiden keskuudessa. 

Työn tilaajaorganisaatiota edustava Suomen Ammattivalmentajat ry:n toiminnanjohtaja Raino Nieminen pitää saatuja tuloksia valitettavana:

 – Isossa kuvassa työ herättänee toimijoita. Toivon, että työnantajat päivittävät toimintatapaansa ja perehdytykseen liittyvät asiat olisivat edes melko hyvällä tasolla jatkossa. Ymmärrettäisiin, että perehdytys ja työopastus työn alkaessa tai muuttuessa ja myös pitkän poissaolon jälkeen on työnantajan vastuulla, ja se tulee tehdä hyvin. SAVALin viesti on, että myös valmentajilla on lakiin perustuva oikeus saada laadukasta perehdytystä. Jos ja kun tätä ei ole tehty, niin jatkossa tilanteeseen odotetaan merkittävää parannusta.

Urheiluorganisaatioissa, jotka toimivat työnantajaroolissa, tulisikin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota urheilun substanssin lisäksi työlainsäädännön noudattamiseen sekä johto- ja esihenkilöosaamiseen, jotta perehdytys toteutuisi lain mukaisesti. Lisäksi urheilun johtajakoulutuksiin tulisi lisätä lähiesihenkilöosaamisen osa-alueita. Nämä toimenpiteet auttaisivat urheiluorganisaatioita kehittymään entistä ammatillisempaan suuntaan. Tämä kehityskulku tukisi myös Nuorten Olympiavalmentajien mahdollisuutta keskittyä entistä enemmän laadukkaaseen valmennustyöhön. 

Työn tilaajana toimi Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry ja opinnäytetyön kumppanina oli Suomen Olympiakomitea. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi Perehdytyksen Checklist -työkalu, jota hyödyntämällä työnantaja- ja työntekijätahot voivat varmistaa, että olennaiset perehdytyksen osa-alueet tulevat läpikäydyksi. Kyseessä on hyvin yksinkertainen työkalu, joka auttaa pääsemään perehdytyksen kokonaisuuteen käsiksi.

Lisätiedot:

Kaukola, S. & Miikkola, M. 2023. Työ tekijäänsä opettaa vai pitäisikö perehdyttää. Katsaus Nuorten Olympiavalmentajien perehdytykseen. Opinnäytetyö. Yhteisöpedagogi (AMK), Työyhteisön kehittäjä (TYKE). Helsinki: Humanistinen Ammattikorkeakoulu.Theseus: https://www.theseus.fi/handle/10024/816226

Sera Kaukola (sera.kaukola@taido.fi), Yhteisöpedagogi (AMK), Työyhteisön kehittäjä (TYKE) 2023. Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Maria Miikkola (maria.miikkola@gmail.com), Yhteisöpedagogi (AMK), Työyhteisön kehittäjä (TYKE) 2023. Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Kuvituskuva: Adobe Stock

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19