Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Urheilujärjestöille saatiin uusi työehtosopimus ja valmentajille siihen liityntäpöytäkirja

18.06.2020 | Työelämä

Artikkelikuva

Työehtosopimus koskee valmentajia, joiden työnantaja on sopimuksen piirissä. Suositus on, että SAVALin jäsenten työsopimukset liitetään työehtosopimukseen myös järjestäytymättömissä työyhteisöissä.

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus on voimassa 10.3.2020 -31.1.2022. Sopijaosapuolina ovat Palta sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Valmentajat on liitetty Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen ns. liityntäpöytäkirjalla. Työehtosopimus koskee valmentajia, joiden työnantaja on sopimuksen piirissä. Suositus on, että SAVALin jäsenten työsopimukset liitetään työehtosopimukseen myös järjestäytymättömissä työyhteisöissä.

Liityntäpöytäkirjasta käytiin neuvotteluja SAVALin ja PALTAN välillä ja neuvottelutulos saatiin 11.6.2020. Uusi sopimus hyväksyttiin SAVALin hallituksen kokouksessa 11.6.2020 ja YTN:n hallituksen kokouksessa 17.6. SAVALin tavoitteena oli päivittää liityntäpöytäkirjan sisältöä. Toimistolla tervehditään ilolla neuvottelutulosta ja varsinkin kirjattua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa. Osaamisen kehittämisen suunnitelma hyväksytään vuosittain työnantajan ja valmentajan kesken ja tämä voi korvata erillisen koulutussuunnitelman. Lisäksi osaamisen kehittämistä voidaan toteuttaa joustavammin.

Palkankorotukset työehtosopimuksen piirissä oleville

TES:n piirissä olevien jäsenten palkkoihin tulee 1,4 % suuruinen korotus 1.5.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 1,0% korotus kohdentuu yleiskorotuksena ja järjestökohtaisena eränä 0,4 %. Vuoden 2020 paikallisen erän tarkoitus on oikaista mahdollisia palkkavinoumia ja erää voidaan käyttää pakottavien palkankorotusten suorittamiseen (taulukkopalkkakorotukset) työnantajan päättämällä tavalla.

Mikäli järjestöissä ei ole palkkavinoumia tai tarvetta käyttää pakottavien palkankorotusten suorittamiseen paikallista erää voidaan kohdentaa työnantajan ja luottamusmiehen/pääluottamusmiehen yhteisellä päätöksellä. Mikäli sopimusta ei synny, niin paikallinen erä tulee jakaa yleiskorotuksena.

Vuoden 2021 palkkoihin tulee 1,8 % suuruinen korotus 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 1,1% korotus kohdentuu yleiskorotuksena ja työnantajan päättämällä tavalla 0,7 %. Vuoden 2021 paikallisen erän tarkoituksena on tukea oikeudenmukaista palkkarakennetta, oikaista mahdollisia vinoumia sekä palkita työntekijöitä työn hyvästä suorittamisesta.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1,2 % alkaen 1.5.2020 ja yleiskorotuksen 1,1% mukaisesti 1.6.2021 alkaen. Taulukkopalkoissa viitataan tässä yhteydessä työehtosopimuksen mukaisiin taulukkopalkkoihin.

Neuvottelukierros on seuraavan kerran vuonna 2022, mutta jäsenistön toiveesta neuvotteluissa saatiin liityntäpöytäkirjaan merkintä syksyllä 2021 aloitettavasta liityntäpöytäkirjan kehittämisestä. Tarkoituksena on käydä neuvottelukierroksen taustoittamiseksi keskustelua valmentajien työehdoista sekä liityntäpöytäkirjan kehittämisestä.

TES muutoksia

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 7.:
Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto sekä muuksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, loppiainen, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto ovat vapaapäiviä.

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 8.:
Juhannuksen aaton aattona työaika päättyy klo 14.00

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 11.:
Helatorstaina sekä loppiaisena tehdystä työstä maksetaan sunnuntaityökorotuksena yksinkertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus (rahana tai palkallisena vapaana). Paikallisesti tai 3. kohdan mukaisesti on voitu sopia muuta.

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 2.:
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia päivittäisen säännöllisen työajan 10 tunniksi (aikaisemmin 9) ja viikoittaisen työajan 50 tunniksi (aikaisemmin 45). Työajan on tasoituttava 37,5 tuntiin 26 viikon (aikaisemmin 52) mittaisen tasoittumisjakson aikana.

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 3.3:
Maininta työntekijälle turvattavasta riittävästä lepo ja enimmäistyöaikaa vastaavasta suojasta myös tapahtuma-, kilpailu- tai leiritoiminnan osalta.

Työehtosopimuksen 5§:n kohta 9.:
Vuorokautinen enimmäisliukuma 4 tuntia (aikaisemmin 3)
Liukuvan työajan seurantajakso voi olla enintään 12 kk. Järjestöissä käytössä olevassa liukuvan työajan ohjeistuksessa määritellään jakson pituus sekä se, voiko saldotunnit seurantajakson aikana ylittää enimmäiskertymän.

Työehtosopimuksen 6§:n kohta 3.:
Työntekijän työaika ylityön mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa enintään 12 kuukauden ajanjaksolla.

Työehtosopimuksen 6§:n kohta 6.:
Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

Työehtosopimuksen 7§:n kohta 5.:
Työsuhteen päättyessä loppupalkka voidaan maksaa työsuhteen päättymistä seuraavana työnantajan tavanomaisena palkanmaksupäivänä kuitenkin siten, että työnantajalla on aina vähintään 10 kalenteripäivää työsuhteen päättymisestä aikaa maksaa loppupalkka.

Työehtosopimuksen 8§:n kohta 8.:
Ellei työpaikalla ole käytössä erilaista toimintatapaa, työntekijä voi omalla ilmoituksellaan olla työkyvyttömyyden johdosta poissa töistä enintään kolme kalenteripäivää kerrallaan. Jos työkyvyttömyys jatkuu, on esitettävä kohdassa 7. mainittu selvitys. Työnantajalla on kuitenkin aina perustelluista syystä oikeus edellyttää kohdan 7. mukaista lääkärintodistusta.

Työehtosopimuksen 10§:n kohta 3.:
Työnantajat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan ottamaan huomioon työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen liittyvät haasteet. Näihin asioihin voi kiinnittää huomioita esim. koulutussuunnitelmassa tai kehityskeskusteluissa, joihin voi kirjata yleiset periaatteet, joilla edistetään työssä jaksamista ja joilla ylläpidetään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä.

TES:n liite työaikapankkiin liittyen 3. kohdan 2. kappaleen ensimmäinen virke:
Työaikapankkiin voidaan tallentaa työaikaa enintään 280 tuntia.

TES:n liite työaikapankkiin liittyen 3. kohdan 2. alle lisätään:
Soveltamisohje: 280 tuntia ylittävät työaikapankkisaldot tulee pitää vapaana 31.1.2022 mennessä.

TES:n liite työaikapankkiin liittyen 3. kohdan 3. kappaleen viimeinen virke:
Työnantaja voi kuitenkin osoittaa 75 tuntia ylittävältä osin vapaata pidettäväksi työnantajan osoittamana ajankohtana edellyttäen, että ko. tuntien käyttämisestä ei ole aikaisemmin muuta sovittu työnantajan ja työntekijän välillä.  

TES:n liite 1 loppuun kappale:
Harjoittelijan vähimmäispalkka on 65 % vaativuustason A peruspalkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa neljä kuukautta. Harjoittelijan työsuhteessa ei noudateta muilta osin työehtosopimuksen liitteen 1 mukaista palkkausjärjestelmää.

Urheiluseuroja koskeva työryhmä:
Osapuolet sopivat muodostavansa työryhmän valmistelemaan sitä, että urheiluseurat voisivat noudattaa urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta palkkaliitettä lukuun ottamatta siten, että tällä ei ole vaikutusta urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen yleissitovuuteen. Urheiluseuroja koskeva mahdollinen ratkaisu on tarkoitus neuvotella jatkuvan neuvottelun periaatteella siten, että se tulisi voimaan 1.1.2021.

Työehtosopimustekstien modernisointi:
Perustetaan työryhmä stilisoimaan ja modernisoimaan nykyisen työehtosopimuksen tekstejä työryhmässä kevään 2021 loppuun mennessä. Korjauksilla ei muuteta määräysten asiallista sisältöä ja tulkintoja. Muutokset toteutetaan kustannusneutraalisti.

 
SAVAL liityntäpöytäkirja

Liityntäpöytäkirjan kohta 3§:
Koulutussuunnitelman lisäksi muu mahdollinen osaamisen kehittämisen suunnitelma mahdollinen. Jatkossakin koulutusajalta korvataan säännöllisen työajan ansio.


Liityntäpöytäkirjan kohta 5§:
Työehtosopimusosapuolet käyvät neuvottelukierroksen taustoittamiseksi syksyllä 2021 keskustelua valmentajien työehtojen ja tämän liityntäpöytäkirjan kehittämisestä ja arvioivat pöytäkirjan kirjausten sisältöä.

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta