Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Työlainsäädännön muutokset jatkuvat vuoden loppuun

01.07.2020 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan tämän vuoden loppuun.

Muutokset lainsäädäntöön ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin alun perin 1.4. 2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaolo jatkuu nyt vuoden 2020 loppuun asti,

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

 

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

 

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen

Työskentelyn aikana on oltava työttömyyskassan jäsen. Tämä koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.


Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana

Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.

 

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Näiden muutosten voimassaoloa jatkettiin 31.12.2020 asti.


Työnhakijan haastattelut ja työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin toukokuun alusta lukien. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat erityisen tarpeellisia. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta jatkettiin 31.12.2020 asti, mutta haastatteluja kuitenkin lisätään työnhakijoiden palvelutarpeen mukaisesti.

Lisäksi työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan tietyin edellytyksin jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia.

Lue koonti työttömyysturvan kaikista väliaikaisista muutoksista TYJ:n sivuilta

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta